Mokytojo praktikos specialiojo ugdymo įstaigoje tobulinimas

Šiame forume galite užduoti Jums rūpimus klausimus, susijusius su specialiuoju ugdymu. Stenkimės aiškiai suformuluoti klausimus, kad būtų galima teisingai į juos atsakyti. Gražaus bendravimo!

Mokytojo praktikos specialiojo ugdymo įstaigoje tobulinimas

Standartinė Renata » 2012 Bal 06, 11:59

Gerbiami specialieji pedagogai, mokytojai, esami ir buvę studentai, prašome jus įsijungti į studentų atliekamų praktikų tobulinimą. Prisegu "Mokytojo praktikos specialiojo ugdymo įstaigoje" programą. Laukiame jūsų pasiūlymų, pageidavimų ir refleksijų apie studentų pasirengimą praktikoms, jų atlikimą ir vertinimą/įsivertinimą.

SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETO
DIENINIO SKYRIAUS III k. STUDENTŲ
MOKYTOJO PRAKTIKOS SPECIALIOJO UGDYMO ĮSTAIGOJE

PROGRAMA

Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto dieninių studijų skyriaus III kurso studentai V semestre atlieka 4 savaičių pedagoginę praktiką specialiosios mokyklos žemesnėse, aukštesnėse klasėse arba lavinamosiose klasėse (ugdytiniai turintys intelekto sutrikimą).

Pedagoginės praktikos tikslai
1. Suprasti, atpažinti ir gebėti taikyti įgytas žinias, mokėjimus bei įgūdžius praktinėje mokytojo veikloje specialiojo ugdymo įstaigoje.
2. Įgyti pirmuosius pedagoginės veiklos su sutrikusio intelekto ugdytiniais gebėjimus: planuoti, atlikti ir analizuoti pamokas, organizuoti popamokinius renginius, vertinti mokinių pasiekimus ir kt.
3. Įgusti reflektyviai vertinti savo pedagoginę veiklą.

Pedagoginės praktikos organizavimas
1. Studentai dirba žemesniųjų, aukštesniųjų specialiųjų klasių ar lavinamųjų klasių mokytojais.
2. Vienoje klasėje praktiką atlieka du studentai. Jeigu klasėje praktiką atlieka vienas studentas, jis dirba pusę mokytojo darbo.
3. Esant mokinių atostogoms (pamokų nevedimo dėl šalčio ar pan.), praktikos laiką skirti mokytojo/specialiojo pedagogo užduotims atlikti.
4. Atlikdami pedagoginę praktiką studentai privalo laikytis tos institucijos ir ŠU darbuotojų etikos kodekso.

Mokytojų vedamų pamokų stebėjimas
1. Pasirinktoje (paskirtoje) klasėje studentas stebi, protokoluoja ir raštu išanalizuoja ne mažiau kaip po vieną kiekvieno mokomojo dalyko pamoką ar veiklas.

Studentų pamokos
1. Specialiosiose klasėse studentai veda lietuvių kalbos, matematikos, gamtos mokslo, dailės, geografijos, istorijos pamokas. Lavinamosiose klasėse atlieka visą pedagoginę veiklą.
2. Kiekvienai pamokai studentas pats parengia išsamų planą ir pritaiko arba pasigamina reikiamas mokomąsias priemones.
3. Per pamokas klasėje dirba abu studentai: vienas veda pamoką, kitas suteikia mokiniams individualią pagalbą.
4. Studentų parengtus pamokų/pratybų planus tvirtina dalyko mokytojas. Jeigu mokytojas netvirtina pamokos plano, studentui neleidžiama vesti tos pamokos ir rašomas nepatenkinamas pažymys (4).
5. Pravestas studentų pamokas vertina mokytojai dešimtbale sistema: 10 (puikiai), 9 (l. gerai), 8 (gerai), 7 (vidutiniškai), 6 (patenkinamai), 5 (silpnai), 4 (blogai). Kai pamoką stebi Universiteto dėstytojas, jis rašo vieną bendrą pažymį kartu su mokytoju.

Popamokinis darbas
1. Praktikos laikotarpiu studentas vieną renginį turi stebėti ir vieną popamokinį renginį pravesti.
2. Popamokinį studento vedamą renginį stebi ir vertina dešimtbale sistema atsakingas už renginį asmuo: direktoriaus pavaduotojas – užklasinio darbo organizatorius, specialiojo ugdymo koordinatorius ar kt.
Praktikos dokumentacija

1. Praktikos metu studentai rašo:
1.1. Stebėtų mokytojų pamokų protokolus (analizes);
1.2. Išplėstinius pamokų planus;
1.3. Popamokinio renginio planą/scenarijų.1.1. Stebėtų pamokų protokoluose turi būti:
• žinios apie mokinius (surenkamos per pirmąsias 3 dienas) pagal šią schemą:


Eil.
Nr. Mokinio vardas (arba inicialai) Specialiųjų ugdymosi poreikių lygmuo

• mokytojų vestų pamokų stebėjimo protokolai. Jų struktūra tokia:

PAMOKOS PROTOKOLAS (1)
Data...................................................
Dalykas .............................................
Pamokos tema ..................................
Tikslas..............................................
Uždaviniai........................................
Metodai .............................................
Priemonės .........................................

Pamokos dalys (etapai) ir laikas Pamokos eiga Pastabos
Mokytojo veikla Mokinių veikla


Išsami pamokos analizė (atskleidžiant, išryškinant kiekvienos stebėtos pamokos savitumą, integralumą, kontekstualumą, individualizavimo ir diferencijavimo principus) atliekama remiantis ne mažiau 5 aspektais iš žemiau pateiktų: vadovavimasis bendrųjų mokomųjų programų ir išsilavinimo standartų nuostatomis ir reikalavimais; taisyklingas kalbos vartojimas, verbalinių ir neverbalinių komunikavimo būdų naudojimas; ugdymui aktualios informacijos iš įvairių šaltinių atrinkimas; saugios, toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančios ugdymo aplinkos kūrimas; pasiruošimas pamokai, parenkant mokiniams patrauklią mokymo(si) medžiagą; mokinių veiklos krūvio paskirstymas; mokymo metodai, priemonės, jų parinkimas, pritaikymas individualiems mokinio poreikiams; mokinių veiklos, taikomų metodų įvairovė, kryptingumas; mokinių elgesio valdymas, motyvavimo, aktyvinimo ir/ar drausminimo būdai; frontalaus, grupinio ir individualaus darbo derinimas; pamokos sklandumas, ritmas, tempas; mokinių pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas, grįžtamojo ryšio teikimas. Analizės pabaigoje pateikti reflektyvų pamokos vertinimą (apibūdinant privalumus ir trūkumus) ir išvadas.
1.2. Sąsiuvinyje/segtuve, skirtame išplėstiniams planams, turi būti: visų vestų pamokų išplėstiniai planai, patvirtinti mokytojo parašu.
PASTABA. Dailės ir technologijų pamokų planuose turi būti pateikti aiškinimo nuoseklumo brėžiniai.
1.3. Popamokinio plane/scenarijuje turi būti: vieno studento pravesto renginio planas/scenarijus, patvirtintas atsakingo už renginį pedagogo parašu ir pravesto renginio refleksija. Jei studentai kooperuojasi vienam renginiui, būtina išryškinti kiekvieno studento įnašą.
2. Darbą vertina ir charakteristiką rašo dalykų/veiklų mokytojai, o mokyklos vadovas charakteristiką tvirtina savo parašu ir antspaudu.
3. Pasibaigus praktikai, studentai pristato Specialiosios pedagogikos katedrai (216 kab.):
3.1. Užpildytą pedagoginės praktikos knygelę su trumpa kiekvieno dalyko/veiklos mokytojo charakteristika.
3.2. Po vieną kiekvieno dalyko/veiklos segtuvą, kuriame turi būti: viso praktikos laikotarpio (4 savaičių) dalyko/veiklos teminis planas; stebėtos pamokos/veiklos protokolas (reikalavimai 1.1. Stebėtų pamokų protokoluose turi būti...) ir studento vestos pamokos išplėstinis planas su mokytojo parašu: vardas, pavardė, parašas, data.
3.3. Praktinės veiklos savianalizę ir refleksiją.
3.4. Popamokinio renginio planą/scenarijų;
3.5. Pastabas, pasiūlymus, pageidavimus praktikos organizavimo tobulinimui ar kt.

Kiekvienas praktikos dokumentacijoje pateiktas darbas turi būti originalus studento kūrinys. Plagiatas, kitas akademinis nesąžiningumas vertinamas nepatenkinamai.
Dokumentaciją pristatyti ne vėliau, kaip po 2 savaičių nuo praktikos paskutinės dienos.
Renata
 
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: 2011 Lap 15, 11:19

Grįžti į Reikia specialisto pagalbos, noriu paklausti...

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias

cron