pasvalys 1

Paminėtas Pasvalio rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio veiklos 10-metis.

 

Gruodžio 7 d. į Pasvalio specialiąją mokyklą rinkosi Pasvalio rajono specialiosios pedagogės ir logopedės. Minint savo metodinio būrelio 10 metų veiklos gyvavimą, organizuotas gerosios patirties sklaidos renginys „Kartu galim daug“. Į renginį atvyko metodinių būrelių atstovai iš Pakruojo, Biržų, Joniškio, Rokiškio ir Panevėžio rajonų. Su jais ir radviliškiečiais, kurie dėl transporto gedimo nebegalėjo atvykti į renginį, užsimezgusios ypač gražios tarpusavio profesinės srities draugystės. Taigi vienoje vietoje susibūrė daugiau nei 70 pagalbos mokiniui specialistų – specialiųjų pedagogų ir logopedų.

Susirinkusius pasveikino mokyklos mokiniai ir mokytojos nuostabiu – jau šv. Kalėdom kvepiančiu koncertu. Kalbėjo mokyklos direktorius Rimantas Indišiomis, sveikinimo žodį tarė Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Renginio metu buvo prisiminta būrelio įkūrimo pradžia 2002 m. rugsėjo 26 d., kalbėta apie ateities planus. Pasisakė buvusios ir dabartinė būrelio pirmininkės arba atstovės (Andromeda Baršauskienė, Ingrida Prakopienė, Vilma Gegeckienė, Lina Kurlianskienė, Kristina Prakopienė, Modestė Vaicekauskienė). Suskaičiuoti nuveikti darbai, peržiūrėtos užfiksuotos akimirkos nuotraukose, dalintasi gerąja darbo patirtimi.

O kad nuveikta nemažai, sako ir skaičiai per 10 metų: 32 metodiniai pasitarimai; 8 metodinės išvykos pas draugus spec.pedagogus ir logopedus; 3 kultūrinės išvykos; 5 svečių-draugų (biržiečių, pakruojiečių, radviliškiečių, rokiškėnų, joniškiečių) priėmimai; 9 lankstinukų parengimas ir išleidimas; 4 dalyvavimai konferencijose (organizuotai); 5 susitikimų-seminarų inicijavimas, lektorių kvietimas; 5 būrelio narių autoriniai seminarai; 43 pranešimai metodinio būrelio pasitarimuose; 2 tyrimai; 3 viktorinos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; 5 praktiniai užsiėmimai, diskusijos; 4 metodinių priemonių parodų lankymas Vilniuje; 22 metodiniai darbai parodoms; specialistų paruošė mokinius, turinčius SUP, rašinio konkursui; Suorganizavome metodinių priemonių parodą, išleidome gerosios darbo patirties knygą ir priemonių CD „Skriskite žodžiai“, sukūrėme interneto svetainę http://pasvaliospecialistai.jimdo.com/. Narių skaičius nuo 14 (2002 m.) išaugo iki 34 (2012 m.).

Antroje renginio dalyje, kurią padėjo organizuoti Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Morkūnienė, buvo sprendžiamos problemos. Pasidalinus į dvi grupes, o šios dar į keletą pogrupių, buvo bandoma rasti atsakymus į iš anksto skirtingų rajonų specialistų iškeltas problemas. Apibendrinant buvo nuspręsta, kad kartu galim nuveikti daug mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių labui. Nors dabartinė specialiojo ugdymo sistema ir kelia daug sumaišties, palieka neaiškumų bei atvirų klausimų, pagalbos mokiniui specialistės turi išlikti tvirtos ir pasitikinčios savimi.

Smagu, kad renginį padėjo organizuoti ir jame dalyvavo Pasvalio specialiosios mokyklos pedagogų bendruomenė. Šios mokyklos mokytojai ir auklėtojai (taip pat specialieji pedagogai) kasmet vis drąsiau įsilieja į metodinio būrelio veiklas, pradžiugindami orginaliomis idėjomis, neįkainojama darbo patirtimi, ugdant mokinius, turinčius sutrikusį intelektą.

Smagu buvo šnekučiuotis prie šventinio torto ir vaišių stalo. Už tai dėkojame mūsų rėmėjoms UAB „Metina“ ir UAB „Saldrita“ direktorėms Aušrai Petraitytei ir Ritai Kripaitienei. Taip pat nuoširdų AČIŪ tariame visoms padėjusioms pasiruošti renginiui ir jį organizavusioms specialistėms savanorėms.

 

Specialiųjų pedagogų ir logopedų vardu Andromeda Baršauskienė pasvalys 1 2.2 
 3.3  4.4
 5.5  6.6